Introducció als peritatges vinculats a documents

3147

Curs per introduir-se en l’activitat del peritatge vinculat a documents, tant de l’entorn de la lletra manuscrita com de l’entorn dels escrits dactilografiats.

Esborrar

Descripció

DATA, HORARI I LLOC

PÚBLIC AL QUAL VA DIRIGIT

A professionals de la informació i la documentació que vulguin introduir-se o conèixer l’activitat del peritatge de documents.

OBJECTIUS

 • Conèixer l’activitat pericial
 • Aprendre a analitzar documents amb lletra manuscrita i dactilografiats
 • Saber com analitzar els textos i valorar els documents

PROGRAMA

1. Introducció. L’activitat pericial

 • La Llei d’enjudiciament civil i altres normes
   • Com es fan els informes pericials
   • La qualificació acadèmica i els col·legis/associacions professionals
   • Defensa del dictamen. Acarament de perits
 • Professionals de l’àmbit dels documents, els escrits, els manuscrits, la llengua i el patrimoni. Empreses especialitzades
 • Perit judicial i perit de part. Cossos policíacs o de l’Administració
 • Peritatges habituals dins i fora dels jutjats

2. Entorn de la lletra manuscrita

 • Determinació de l’autenticitat de signatures i lletres
 • Estudi d’anònims
 • Els testaments hològrafs
 • Un cas especial: els dibuixos dels infants
 • Paper de la grafologia: les bases d’aquesta disciplina
 • Eventuals aspectes grafopatològics; correlació gràfica dels historials i informes mèdics o anatomicoforenses…
 • Estris d’escriptura i suports (bolígrafs, llapis, esprais, paper, panys de paret…). Les tintes
 • Datació dels grafismes, dels documents o del paper. Mètodes
 • Les llengües: diversos sistemes educatius, pautes, costums… Bilingües i poliglotes

3. Entorn dels escrits dactilografiats

 • Màquines d’escriure manuals; vincles entre la grafologia i el picat de textos
 • Màquines d’escriure elèctriques (amb roda, margarida…)
 • Les impressores d’agulles, injecció de tinta, tòner…
 • Altres màquines: calculadores, impremtes, etc.
 • Els muntatges (ús de faxos, escàners, fotocopiadores, programari…)

4. Anàlisis de textos (anònims, plagis, interpretació de clàusules)

  • Identificació de l’autoria (anònims i publicacions clandestines); estudi de plagis (obres literàries, projectes, mètodes…)
  • Paràmetres relatius al discurs (estructuració del text, jerarquia d’idees, mètode d’exposició)
  • Com s’expressa l’autor (ús i domini de la llengua: lèxic, sintaxi, coneixements ortogràfics…), pautes escripturals (criteris, tipus d’oració…), dialectalismes, etc.
  • Qüestions tipogràfiques i relatives a la presentació formal. Servituds de les imatges i dels criteris corporatius
  • Auxili de l’estadística
  • Aspectes psicològics i de l’àmbit de la criminologia

5. Valoració de documents (llibres, fotografíes, mapes…)

  • Per raó de la seva antiguitat, singularitat, etc.
  • Amb vista a reconstruir-los o a establir una indemnització que en pal·lií la pèrdua o el deteriorament
  • Suports: físics, digitals…
  • Valorem un exemplar, un original, una cosa única, una col·lecció…?
  • Existència de referents, precedents, analogies, jurisprudència…
  • Identificació dels elements que han de concórrer necessàriament en la valoració: lex artis, seqüenciació de tasques, intervinents, materials, tecnologies, costos accessoris…
  • Aspectes legals, administratius, comptables, laborals, comercials, financers i tècnics de qualsevol mena
  • Assaig de valoracions alternatives, de contrast o amb ànim de calcular mitjanes que pal·liïn l’eventual diversitat d’aproximacions a l’establiment raonable de xifres econòmiques
  • Existència de mínims o màxims legals, de mercat o d’altra mena
  • Concurrència d’experts; conveniència de la multidisciplinarietat o interdisciplinarietat en la resolució del cas

6. Casos pràctics

 • Mostres d’informes, d’alguna de les especialitats comentades

METODOLOGIA

A través de l’explicació teòrica, amb exemples concrets, es donarà una visió completa de la taxació de documents.

PROFESSOR

Joan Artés Morata
Llicenciat en Filologia, i diplomat en Peritatge Cal·ligràfic Judicial, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüística Forense per la UAB. Traductor-corrector i pèrit cal·ligràfic amb més de trenta anys d’experiència.

CERTIFICAT

A l’alumnat que assisteixi al 90% de les hores lectives se li expedirà un certificat d’assistència.