RSS

Publicades les dades estadístiques de les Biblioteques públiques de l’Estat

Data de publicació: 19 juny 2017 per COBDC | Etiquetes Escrit a: Notícies


La setmana passada, la Subdirección General de Coordinación de Bibliotecas, de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, va informar de l’actualització de les dades estadístiques de les Biblioteques Públiques de l’Estat relatives a l’any 2015, accessibles digitalment. Aquestes estadístiques s’elaboren amb la col·laboració les comunitats autònomes, i tenen com a objectiu realitzar accions per obtenir dades fiables del servei bibliotecari i proporcionar-los eines per al seu anàlisi i avaluació. L’àmbit d’estudi abasta les dades de les biblioteques públiques ubicades en territori estatal, de qualsevol natura jurídica pel que fa a la titularitat i la institució gestora, i amb les peculiaritats pròpies de la normativa autonòmica.

Aquesta informació pot ser consultada a escala estatal, de comunitats autònomes, provincial i municipal mitjançant:

  • Els mapes: on es poden consultar diferents dades per comunitats autònomes i províncies, en diferents anys.
  • Els annexos estadístics: amb variables com les persones que hi treballen, la població atesa, l’equipament o les activitats culturals, entre d’altres.
  • Els annexos d’evolució: amb variables com col·lecció, despeses d’inversió, préstecs o visites, entre d’altres.
  • Els indicadors de rendiment: exportables en Excel, es pot consultar l’informe anual, indicadors sobre les instal·lacions, la col·lecció, l’ús de la col·lecció, l’ús i els serveis de la biblioteca, l’eficiència i els recursos humans.
  • La publicació electrònica: «Bibliotecas Públicas Españolas en cifras», que inclou una valoració de les dades.

En aquest sentit, us recordem que el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat va crear el cercador DadesBib, on es poden consultar les estadístiques de les biblioteques públiques que formen part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.


 

Els comentaris s'han tancat per aquesta entrada.